Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az „ÉPTEX” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (cég rövidített elnevezése: „ÉPTEX” Kft, székhely: 9012 Győr, Mérföldkő magánút 3.; adószám: 11922739-2-08; statisztikai számjel: 11922739-4752-113-08, cégjegyzékszám: 08-09-008491): „ÉPTEX” Kft; a Vásárló és az „ÉPTEX” Kft a továbbiakban együtt: Felek).

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet, amikor a Vásárló a www.eptex.hu webáruházból rendel, ilyen esetekben az „ÉPTEX” Kft.-vel, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba, mivel a webáruházat ez a cég működteti. Ugyanezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet is, amikor a Vásárló az „ÉPTEX” Kft fizikai boltjaiban vásárol Magyarországon, ez esetben az „ÉPTEX” Kft.-vel, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba. Az alábbiakban – mivel mindkét esetre azonos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak – ezt a két esetet nem különítjük el egymástól.

Részletes információ az „ÉPTEX” Kft-ről a www.eptex.hu weboldalon a "Rólunk" szóló fejezetben olvasható.

 

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

 

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az „ÉPTEX” Kft-vel.

 

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést az „ÉPTEX” Kft-vel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben az „ÉPTEX” Kft által üzemeltetett webáruház űrlapján kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az „ÉPTEX” Kft honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, illetve az ott elhelyezett „check box“ kipipálásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az „ÉPTEX” Kft-től történő termékvásárlás során a Vásárló nem jogosult az „ÉPTEX” Kft szerződéses partnerei, illetve az „ÉPTEX” Kft által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a Felek között.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló e-mailben számlát kap, ami tartalmazza a Felek közötti megállapodás részleteit.

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok

Az „ÉPTEX” Kft kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. Az elektronikus kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra az A”ÉPTEX” Kft által. Az „ÉPTEX” Kft további díjat a Vásárló internet/telefon szolgáltatójának nem számít fel; ez azonban nem vonatkozik szállítási díjra
 2. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az „ÉPTEX” Kft-től, vagy amennyiben utánvéttel fizet, a termék átvételével egyidejűleg, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az „ÉPTEX” Kft előre jelezte vagy azt a Vásárló külön kérte.
 3. Az „ÉPTEX” Kft főszabály szerint nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az „ÉPTEX” Kft folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről).
 4. Ellenkező kikötés hiányában a licenc díja a határozatlan időre szóló licencszerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik.
 5. Az „ÉPTEX” Kft által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további, törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. A szállítási díjról az „ÉPTEX” Kft a Fogyasztót a megrendelés leadása előtt tájékoztatja. 
 6. A szerződések, illetőleg a számlák az „ÉPTEX” Kft által kezelt elektronikus archívumba mentésre kerülnek, amihez minden „ÉPTEX” Kft felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni.
 7. Előrendelésre vonatkozó szabályok:

 

  • 7.1. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, amelytől a termék végleges ára eltérhet. Az „ÉPTEX” Kft a Vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az az „ÉPTEX” Kft raktárába leszállításra került.

 

  • 7.2. Az előrendelésre is a IX. Fejezetben meghatározott fizetési módok vonatkoznak tehát vásárlónak az előrendelés leadásakor nem szükséges előre kifizetni a termék vételárát.

 

  • 7.3. A Vásárló az előrendeléstől indokolás nélkül bármikor elállhat, ebben az esetben az „ÉPTEX” Kft valamennyi, a Vásárló által ezzel összefüggésben, előre megfizetett összeget visszafizet. Amennyiben Vásárló az előrendelés vételárát előre megfizette és a termék ára változik, úgy a különbözetet az „ÉPTEX” Kft visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt az „ÉPTEX” Kft részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.

 

  • 7.4. Az előrendelési lehetőséggel megvásárolható termékek esetén véges számú termék állhat az „ÉPTEX” Kft rendelkezésére, ezért előfordulhat, hogy az „ÉPTEX” Kft előrendelést nem tudja azonnal teljesíteni. Ezért az „ÉPTEX” Kft jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot) a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és az „ÉPTEX” Kft-től - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy az „ÉPTEX” Kft jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíti.

 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az „ÉPTEX” Kft által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi“ vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja (mely csak regisztrált felhasználók számára elérhető) szerződést köt az „ÉPTEX” Kft-vel. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar. A Vásárló – egyes „ÉPTEX” Kft által szervezett akciók ellentétes kikötésének hiányában – szerződést köthet az „ÉPTEX” Kft vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az „ÉPTEX” Kft befogadta. Az „ÉPTEX” Kft e körben nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A Vásárlót az „ÉPTEX” Kft a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja.

Az „ÉPTEX” Kft a megerősítő e-mailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs Kódexét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a Felek közös megállapodása vagy törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni.

A megkötött szerződést az „ÉPTEX” Kft iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik felek számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek, ez alól kivételt képez a hatályos jogszabályok által bíróságok, hatóságok vagy egyéb harmadik felek részére történő kötelező adatszolgáltatás. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

2. Az áruk átadása

Az adásvételi szerződéssel az „ÉPTEX” Kft vállalja, hogy a terméket kiszállítja, és a Vásárló a terméken tulajdonjogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket az „ÉPTEX” Kft-től átveszi és annak vételárát kifizeti.

Az „ÉPTEX” Kft a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette.

Az „ÉPTEX” Kft leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzátartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Az „ÉPTEX” Kft a Vásárlót a termék kiszállításáról szerződött partnerein keresztül időben értesíti. Az „ÉPTEX” Kft szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.

Vállalkozók esetében az „ÉPTEX” Kft teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az „ÉPTEX” Kft a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az „ÉPTEX” Kft teljesítése akkor történik meg, miután a Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

Az „ÉPTEX” Kft a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le a Vásárlónak.

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a szerződésben szerepelt, akkor a ténylegesen leszállított tételek száma alapján jön létre a felek között a szerződés; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a többlettételeket. 

Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, úgy az „ÉPTEX” Kft a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az megfelelő védelmet és őrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

3. Szavatosság

A szavatosság és jótállás feltételeit és körülményeit az „ÉPTEX” Kft Reklamációs Kódexe és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat (számla) helyettesíti (Reklamációs Kódex).

A termék hibás, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék került kiszállításra. 

A Vásárló a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt akkor emelhet, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra. Ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az „ÉPTEX” Kft részére. A Vásárló később is élhet hibás teljesítési igénnyel, amennyiben a hiba felfedezésére később kerül sor és a hibás teljesítés az „ÉPTEX” Kft felróható.

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.

A kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a termék  birtokába kerül; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló engedélyével más részére / átadási helyre kerül átadásra a Termék, de később a Vásárló megtagadja a termékek átvételét.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék teljes vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az „ÉPTEX” Kft szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy az „ÉPTEX” Kft – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

4. Az „ÉPTEX” Kft szavatosságvállalásai

Az „ÉPTEX” Kft szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az „ÉPTEX” Kft szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a Felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az „ÉPTEX” Kft vagy a gyártó általi leírásnak.
 2. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
 3. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül és a termék az átvételt követő 12 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. Ez a rendelkezés Vállalkozásnak minősülő Vásárló esetén nem alkalmazandó.

Ellenkező kikötés hiányában a Vásárló, amennyiben Fogyasztónak minősül jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül szavatossági igényt terjesszen elő. Amennyiben a Vásárló Vállalkozásnak minősül a szavatossági igény előterjesztésének határideje a termék átvételét követő 12 hónap. A szavatossági igény előterjesztésének lehetősége nem vonatkozik a következőkre:

 1. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 2. azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 3. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre szavatossági igényt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül.

Az egyes további szavatossági és jótállási idők a  Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra. 

A Vállalkozókra más szavatossági időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken vagy a www.eptex.hu webáruház felületén kerül meghatározásra. Ilyen megjelölésre példaként kattintson a következő linkre.

A hibás teljesítéssel kapcsolatban szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, ha a hibát az „ÉPTEX” Kft a termék átvételét megelőzően jelezte vagy a Vásárló a termék hibájával tisztában volt mielőtt átvette a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.

Abban az esetben, ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló a termék cseréje helyett ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult.

Amennyiben a Vásárló szavatossági javítást kér és a javított terméket nem veszi át a megadott határidőben, úgy az „ÉPTEX” Kft jogosult minden késedelmes nap után bruttó 200 Ft tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási értesítő kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy az „ÉPTEX” Kft jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni.

A Vásárló a termék hibája esetén jogosult:

 1. a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrész cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba az „ÉPTEX” Kft költségére történő kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg a Vásárló tájékoztatja az „ÉPTEX” Kft-t, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak saját költségére vagy az „ÉPTEX” Kft jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható, illetve ha az áttérésre az „ÉPTEX” Kft adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Amennyiben a hibát az „ÉPTEX” Kft nem javítja ki belátható időn belül vagy az „ÉPTEX” Kft akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont).

Abban az esetben, ha az „ÉPTEX” Kft nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Vásárló ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az „ÉPTEX” Kft nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Vásárlónak.

Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség.

5. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de az a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az „ÉPTEX” Kft részére az eredeti hibás terméket (annak összes tartozékával együtt) az „ÉPTEX” Kft költségére visszaküldeni.

A Vásárló köteles a hibát annak észlelését/ felfedezését követően haladéktalanul az „ÉPTEX” Kft-nek bejelenteni. Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék a Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem az „ÉPTEX” Kft hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a terméket üzembe helyezték, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította.

A Vásárló nem jogosult szavatossági igényt előterjeszteni, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

7. Továbbértékesítés

Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az „ÉPTEX” Kft-től vásárolt terméket továbbértékesíti, köteles erről az „ÉPTEX” Kft-t értesíteni. Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az „ÉPTEX” Kft továbbra is a Vállalkozónak minősülő Vásárlót tekinti a termék tulajdonosának és minden hibás teljesítésből eredő igény jogosultjának.

8. Jótállás

8.1. Gyártói jótállások

Amennyiben az egyes termékekre gyártói jótállások irányadók, úgy ezek a jogszabályi alapon nyújtott kötelező jótállás feltételeit nem írják felül. Kérjük tájékozódjon a termékkel kapcsolatos gyártói jótállás feltételeiről a termék csomagolásán.

8.2. Kötelező jótállás

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben az „ÉPTEX” Kft által üzemeltetett webáruházban itt  elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt az „ÉPTEX” Kft-től.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre.

A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -100.000 Ft

1 év

100.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 - 

3 év

 

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Az „ÉPTEX” Kft az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az „ÉPTEX” Kft vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az „ÉPTEX” Kft-nél, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az „ÉPTEX” Kft, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint. 

Hibás termékek kezelése:

 1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az „ÉPTEX” Kft a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Az „ÉPTEX” Kft az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az „ÉPTEX” Kft vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

 

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az „ÉPTEX” Kft-nél, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az „ÉPTEX” Kft, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

Hibás termékek kezelése:

 1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az „ÉPTEX” Kft a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

Elsődlegesen: csereigény

Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál az „ÉPTEX” Kft megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk „ÉPTEX” Kft költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy az „ÉPTEX” Kft köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 napon belül nem kerül sor a javításra

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket.

 

A Fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az „ÉPTEX” Kft-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

Amennyiben az „ÉPTEX” Kft a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az „ÉPTEX” Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az „ÉPTEX” Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az „ÉPTEX” Kft adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az „ÉPTEX” Kft köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az „ÉPTEX” Kft fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az „ÉPTEX” Kft az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

9. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az ÁSZF-ben és a Reklamációs Kódexben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztónak minősülő Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (tehát az „ÉPTEX” Kft) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

IV. Elállás

1. Fogyasztó

A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet( ha a Felek nem rendelkeznek másként):

 1. adásvételi szerződés esetén a termék átvételének napjától vagy több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén, amennyiben a termékek vagy termék darabok kiszállítása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott termék vagy termékdarab átvételének napjától,
 2. folyamatos teljesítésű szerződés esetén az első szolgáltatás átvételének napjától,
 3. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától; vagy
 4. szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az „ÉPTEX” Kft részére és címére egy egyértelmű nyilatkozattal együtt (amely lehet a kitöltött űrlap, vagy a minta elállási nyilatkozat, vagy más egyértelmű elállási nyilatkozat, lásd lentebb) visszaküldeni, amiben megjelöli a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát (IBAN formátumban). A számlaszámon túl a számlatulajdonos nevének megadása is szükséges. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást. Az elállási nyilatkozatban az elállás okát nem kötelező megjelölni.

A Fogyasztó akként állhat el legegyszerűbben a szerződéstől, hogy az itt található online űrlapot kitölti és elküldi az „ÉPTEX” Kft részére. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt az „ÉPTEX” Kft írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban is elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az „ÉPTEX” Kft címére: (postai cím: „ÉPTEX” Kft Reklamáció 9012 Győr, Mérföldkő magánút 3. vagy email cím: reklamacio@eptex.hu). A Fogyasztó jogosult elállási nyilatkozatát az „ÉPTEX” Kft üzletében szóban megtenni, amelyet az „ÉPTEX” Kft rögzít a rendszereiben. A Fogyasztó az elállását jogosult az Elállási Minta használatával megtenni.

A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

 1. Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor; és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – „ÉPTEX” Kft által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
 3. Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának, igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
 4. Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az „ÉPTEX” Kft által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az „ÉPTEX” Kft részére. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Vásárló téríti meg.

Ha a Vásárló a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az „ÉPTEX” Kft nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.

A Vásárló köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.

A Fogyasztó a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni.

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az „ÉPTEX” Kft visszafizeti.  A vételár teljes összege abban az esetben kerül a Fogyasztó részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az „ÉPTEX” Kft üzletében visszavitte, vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az „ÉPTEX” Kft részére visszaküldte.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az „ÉPTEX” Kft és a Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az „ÉPTEX” Kft részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az „ÉPTEX” Kft részére megfizetésre, úgy az „ÉPTEX” Kft jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

2. Vállalkozó

Vállalkozók a jogszabályokban foglalt kivétellel, csak az „ÉPTEX” Kft jóváhagyásával állhatnak el a szerződéstől.

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó az „ÉPTEX” Kft hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben az „ÉPTEX” Kft hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az „ÉPTEX” Kft a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az „ÉPTEX” Kft ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre:

 1. A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.
 2. A termék hibássá minősítése előtt a Vállalkozó használta a terméket. 
 3. A terméket a Vállalkozónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 4. A terméket a Vállalkozó azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vállalkozó a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vállalkozó köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az „ÉPTEX” Kft a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

Az „ÉPTEX” Kft adatvédelmi szabályzata itt található, mely részletesen szabályozza a személyes adatok védelmét. Ezen rendelkezések minden Vásárlóra nézve kötelezőek.

VI. Munkaórák

Az „ÉPTEX” Kft a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az „ÉPTEX” Kft semmilyen felelősséget nem vállal azon időszakra nézve, amely alatt nem volt elérhető az „ÉPTEX” Kft webáruháza.

VII. Árak

A feltüntetett árak a szerződéses ajánlat részét képezik és nem ajánlott árak. Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák), amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, amely díjak a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerülnek).

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.

Az „ÉPTEX” Kft “eredeti árként” a terméknek vagy szolgáltatásnak az „ÉPTEX” Kft elektronikus áruház felületén az árcsökkentést megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árát tűnteti fel, többnyire oly módon, hogy azt áthúzással jelöli a termék aktuális árának feltüntetése mellett. Az így számított eredeti árhoz képest kedvezménnyel kínált akciós árat, - amennyiben az ár nem változik - az „ÉPTEX” Kft az árcsökkentés kezdetét követő legfeljebb 90 napig kommunikálja kedvezményes árként a Vásárlók felé. Az eredeti ár számításának módja az „ÉPTEX” Kft elektronikus áruház felületén egy buborékban külön megjelenítésre kerül.

 1. Az eredeti ár kiszámításánál, az egyedi promóciós kódok, kuponok keretében nyújtott engedmények – melyek nem minden Vásárló számára automatikusan elérhetőek – nem kerülnek figyelembevételre.
 2. Szintén nem kerülnek figyelembevételre az eredeti ár kiszámítása esetén az egyedi kedvezmények, illetve minden olyan árelőny, amelyet az „ÉPTEX” Kft bármilyen egyedi körülményre tekintettel biztosít a Vásárló számára.
 3. Ha a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó árcsökkentés mértéke az első árcsökkentést követő 90 napon belül fokozatosan növekszik, akkor az eredeti ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti eredeti ár (azaz az első árcsökkenés előtti 30 nap legalacsonyabb ára).

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az „ÉPTEX” Kft jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, abban az esetben, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az „ÉPTEX” Kft belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az „ÉPTEX” Kft a Vásárlót tájékoztatja. Ebben az esetben az „ÉPTEX” Kft visszafizeti a Vásárló részére a hibásan feltüntetett és a Vásárló által megfizetett vételárat. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 1. A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 2. A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van;
 3. A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 4. Az „ÉPTEX” Kft felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az „ÉPTEX” Kft-vel az ár ellenőrzése érdekében.

Az „ÉPTEX” Kft fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az „ÉPTEX” Kft a Vásárlót tájékoztatja.

Az „ÉPTEX” Kft érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 1. A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 2. A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 3. A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 4. Ha az „ÉPTEX” Kft tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és az „ÉPTEX” Kft a Vásárló ily módon történő szerzését jogcím nélküli szerzésnek tekinti.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból való kivonása miatt szükséges a termékek árának kerekítése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény alapján. Az ilyen kerekítés következtében a termék véges árában enyhe eltérés fordulhat elő.

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. az „ÉPTEX” Kft által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
 2. e-mailben, amit az rendeles@eptex.hu email címre kell elküldeni (csak Fogyasztók részére áll rendelkezésre).
 3. Az „ÉPTEX” Kft telefonos ügyfélszolgálatán keresztül hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek napokon 08:00 órától 16:00 óráig telefonon is leadható megrendelés.
 4. Az „ÉPTEX” Kft bemutatótermében (9012 Győr, Mérföldkő magánút 3.) személyesen.

Az „ÉPTEX” Kft azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor az „ÉPTEX” Kft azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki az „ÉPTEX” Kft fiókjukból.

A Vásárlónak elküldött emailben megtalálható a kiszállítás várható idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók.  A várható kiszállítási idő az „ÉPTEX” Kft becslésén alapul, amely előre nem látható körülmények esetén változhat, melyet a Vásárlók kifejezetten tudomásul vesznek.

A Vásárló a rendeléstől elállhat, amennyiben az „ÉPTEX” Kft arról tájékoztatja, hogy a várható kiszállítási időponthoz képest a rendelt termék később kerül kiszállításra, úgy  a fogyasztó a teljes vételár visszatérítésére jogosult.

IX. Fizetési módok

Az „ÉPTEX” Kft saját döntése alapján állapítja meg a fizetési feltételeket és a vásárlás során a következő Fizetési Módokat kínálhatja fel (azzal, hogy az elektronikus fizetés lehetőségét a vonatkozó jogszabályok alapján mindenkor lehetővé teszi) és egyben részletesen tájékoztatja a Vásárlókat az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó költségekről:

 1. online kártyás fizetés (MasterCard, Maestro vagy Visa bankkártyával), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank automatikusan megjegyzi (ezt az opciót a Vásárló a saját „ÉPTEX” Kft fiókjában a "Személyes Adatok" menüpontban törölheti);
 2. bankkártyás fizetés helyben (amennyiben a Vásárló a bemutatóteremben bankkártyával fizet, a bankkártya adatait és a PIN kódját köteles diszkréten kezelni).
 3. Készpénzes fizetés – az „ÉPTEX” Kft bemutatótermében és utánvét esetén a kiszállítás során

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az „ÉPTEX” Kft részére jóváírásra, a termék az „ÉPTEX” Kft tulajdonában marad.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

Amennyiben a Vásárló az „ÉPTEX” Kft-vel kötött szerződéstől eláll, vagy ha a Vásárló bármely más okból visszatérítésre jogosult, az „ÉPTEX” Kft a vételárat a vásárlásnál használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A visszatérítéshez szükséges helyes és pontos adatokat a Vásárló köteles az „ÉPTEX” Kft részére megadni, az adatok pontatlanságából eredő károkért az „ÉPTEX” Kft nem vállal semmilyen felelősséget.

Az „ÉPTEX” Kft a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

1. Általános szabályok

Az „ÉPTEX” Kft a termékeket független szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

Az „ÉPTEX” Kft nem garantálja a Vásárlók számára valamennyi – elméletben – elérhető szállítási mód igénybevételének lehetőségét. Egyes szállítási módok attól függően kerülnek a Vásárló részére kiajánlásra, hogy milyen távolságra van a kiszállítási cím, illetve milyen szállítási kapacitások állnak az „ÉPTEX” Kft részére rendelkezésre adott pillanatban. Vis maior vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az „ÉPTEX” Kft nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért.

A szállítás kapcsán felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.eptex.hu webáruházban mindig naprakészen elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a Magyarországi munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik.

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az „ÉPTEX” Kft részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amennyiben a Vásárló a megrendelt és már kifizetett terméket az „ÉPTEX” Kft Bemutatótermében veszi át, úgy ahhoz az általa megadott telefonszámra megküldött PIN kód bemutatása szükséges. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a PIN kódhoz harmadik személy ne férjen hozzá, illetve azt harmadik személy ne használhassa fel.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállított termék hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni e-mailben az reklamacio@eptex.hu e-mail címre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az „ÉPTEX” Kft részére a fent megjelölt hivatalos elérhetőségei valamelyikén. Amennyiben a Vásárló ezen bejelentés haladéktalan bejelentését elmulasztja, az „ÉPTEX” Kft fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a felelősségét, amennyiben a sérülés nem a szállítással összefüggésben keletkezett. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági igényekre vonatkozó jogát.

XI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó.

Az „ÉPTEX” Kft a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

Panaszügyintézés az „ÉPTEX” Kft-nél: Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli az „ÉPTEX” Kft eljárásával kapcsolatban, jogosult panasszal élni az „ÉPTEX” Kft ügyfélszolgálatánál. E-mailen panasz tehető a reklamacio@eptex.hu e-mail címen, telefonon a +36-96-449-519 telefonszámon. Az írásban tett panaszt az „ÉPTEX” Kft annak beérkezését követően 30 napon belül érdemben, írásban megválaszolja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket. Az „ÉPTEX” Kft a panaszos részére az érdemi válaszhoz mellékelve megküldi a panaszról felvett hangfelvételt vagy jegyzőkönyv másolatát is.

Hatósághoz fordulás lehetősége: A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Békéltető testületi eljárás lehetősége: Amennyiben az „ÉPTEX” Kft és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az „ÉPTEX” Kft-vel történő egyeztetés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az „ÉPTEX” Kft a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban. Az Ön lakóhelye szerint illetékes békéltető testületről tájékozódjon a fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei internetes oldalon.

Az „ÉPTEX” Kft székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett BÉKÉLTETŐ TESTÜLET (cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.; telefonszáma: +36-96-520-217; E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu)

Bírósághoz fordulás joga: A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. (Pp.) törvény rendelkezései szerint.

EU-vitarendezési platform: A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Az „ÉPTEX” Kft azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az „ÉPTEX” Kft-vel.

 

Jelen ÁSZF 2022. november 01. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.